เมนูหลัก

00220508FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT
การเงินและการจัดการทางการเงิน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00210501
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  81 ไม่มีข้อมูล201010W  
อาจารย์: อ.ธตรฐ จำรูญกุล
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป20-10-10
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักและหน้าที่ทางการเงิน เป้าหมายของการจัดการทางการเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างของเงินทุน
การประเมินโครงการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน นโยบายเงินปันผล ตลาดทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]