เมนูหลัก

00229531INTERMEDIATE ACCOUNTING I
การบัญชีขั้นกลาง 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00219502
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  81 ไม่มีข้อมูล523W  
อาจารย์: อ.ธตรฐ จำรูญกุล
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป5-2-3
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชี การศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดินอาคารอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนการกู้ยืม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การจําแนกประเภท
การรับรู?และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ?ง ส่วนสินทรัพย?เป็นต?นทุนและค?าใช?จ?ายตามหลักการบัญชี การด?อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]