เมนูหลัก

00229532INTERMEDIATE ACCOUNTING II
การบัญชีขั้นกลาง 2
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00219502
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:30-11:30M212FC15114W  
อาจารย์: อ.กนกวรรณ เอี่ยมชื่น
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
15-11-4
15-0-15
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด?วย การจําแนกประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคา การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และการเป?ดเผยข?อมูล การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ประกอบด้วย การจัดตั้งห้างฯ การดําเนินงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน การจัดทำงบการเงิน การเลิกห้างฯและการชําระบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ประกอบด้วย การจัดตั้ง การจำหน่ายหุ้น
ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ การจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุน การคำนวณกำไรต่อหุ้น การจัดสรรกำไรสะสม การจัดทำงบการเงินแบบสมบูรณ์ การเลิกบริษัทและชำระบัญชี การจ่ายคืนทุน การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]