เมนูหลัก

00229535INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30M212FC1596W  
อาจารย์: อ.กนกวรรณ เอี่ยมชื่น
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
15-9-6
15-0-15
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
การกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค?และองค?ประกอบของการควบคุมภายใน กรอบการควบคุมภายในและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมโดยการประเมินตนเอง
แนวคิดการตรวจสอบภายใน ประเภทของการตรวจสอบภายใน การจัดตั้งหน?วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ การวางแผนการตรวจสอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการตรวจสอบ การจัดทำรายงานการตรวจสอบและการติดตามผล การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สําคัญขององค?กร รวมทั้งหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู?ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร
หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]