เมนูหลัก

00239513BUSINESS ENGLISH
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00009124
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:30-18:30C308MC20155W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
20-15-5
20-0-20
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
คำศัพท์เฉพาะ สำนวนต่างๆ ในเนื้อหาทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อการติดต่อประสานงาน รายงานทางธุรกิจ รายงานการค้นคว้าทางธุรกิจให้ถูกต้อง
ฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความ ตำรา รายงานต่าง ๆ การนำเสนอ รวมถึงศึกษาบทสนทนาและการฟังภาษาอังกฤษในธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]