เมนูหลัก

00239556STRATEGIC COST MANAGEMENT
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00239536
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30M212FC20164W  
อาจารย์: อ.ศิรประภา ศรีวิโรจน์
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
20-16-4
20-0-20
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดต้นทุนในสภาพธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเพื่อความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ต้นทุนเป้าหมาย ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนทันเวลา ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
การพิจารณาต้นทุนตามทฤษฎีข้อจำกัด ระบบวัดผลดุลยภาพ การคำนวณมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]