เมนูหลัก

24000002STATISTICS IN EDUCATIONAL RESEARCH
สถิติในการวิจัยทางการศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, การบริหารการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-17:00A405/1AC1019W  
อาจารย์: ดร.ทนง ทองภูเบศร์
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของสถิติในการวิจัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติอนุมาน การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยทางการศึกษาหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]