เมนูหลัก

24000004FOUNDATIONS OF EDUCATION
พื้นฐานการศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, การบริหารการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:30-17:00A307AC401624W  
อาจารย์: รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
สอบปลายภาค:
  02 จันทร์08:30-17:00N/AMC110W  
  พุธ08:30-17:00N/AMC      
อาจารย์: รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดทฤษฎีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารการศึกษาโครงสร้างและระบบการจัดการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาวิสัยทัศน์และแผนการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัญหา
และแนวโน้มการจัดการศึกษาไทยรวมทั้งการนำศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาและองค์ประกอบอื่นๆ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]