เมนูหลัก

24000107EDUCATIONAL ADMINISTRATORSHIP
ความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, การบริหารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-18:30A405/1AC10100W  
อาจารย์: ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
สอบปลายภาค:
Course Description
ทฤษฎีผู้นำ พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการการพัฒนาการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา รวมถึงองค์การทางการศึกษาอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่นหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]