เมนูหลัก

00030102LIFE AND CAREER
ชีวิตและการงาน
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  15 พฤหัสบดี15:30-16:30M313FA15105W  
อาจารย์: อ.ปาริฉัตร เดชาเลิศ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 315-10-5
สอบปลายภาค:
  63 อาทิตย์17:00-18:00M212FC201010W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 2
20-0-20
20-10-10
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของการค้นหาและการพัฒนาทักษะความสามารถ เฉพาะตน เพื่อการสร้างโอกาส เป้าหมายชีวิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่การงานอาชีพ กรณีศึกษาการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ การบริหารเงิน การทำงาน เป็นทีม จิตอาสา ความรับผิดชอบและจริยธรรมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]