เมนูหลัก

31081001PRINCIPLES OF MARKETING
หลักการตลาด
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-18:30A407AC10010W  
อาจารย์: ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล
สอบปลายภาค:
Course Description
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การวิจัยตลาด การวางแผนการตลาด การจัดองค์กร การควบคุมและการประเมินผล
รวมทั้งการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางการตลาดโดยกรณีศึกษา และการกำหนดกลยุทธ์ในการตัดสินใจให้เหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ ทรัพยากร และโอกาสทางการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]