เมนูหลัก

31181104ADVANCED MARKETING RESEARCH
ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาดขั้นสูง
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-18:30A407AC330W  
อาจารย์: ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล
ดร.เริ่ม ใสแจ่ม
รศ.ดร.สุภมาส อังสุโชต
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ศึกษาวิธีการหาความรู้ และบทบาทความสำคัญของการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการการตลาดแนวลึก ที่มีผลต่อธุรกิจในการประกอบการตัดสินใจ ทั้งในด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์การตลาด
ครอบคลุม การสำรวจเทคนิค และกระบวนการวิจัย การออกแบบวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การนำเสนอรายงาน และการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]