เมนูหลัก

31181108CONTEMPORARY ISSUES OF CONSUMER BEHAVIOR IN MARKETING
ประเด็นร่วมสมัยพฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาดร่วมสมัย
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-18:30A407AC431W  
อาจารย์: อ.รัฐพล สันสน
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
การศึกษาทฤษฎีการตลาดและการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาดที่มีผลต่อบุคคล โครงสร้างภายในและภายนอกขององค์กรทางการตลาด พลวัตของพฤติกรรมองค์กรการตลาด ภาวะผู้นำ
การตลาด การจูงใจ การสื่อสาร และ วัฒนธรรมภายในองค์กร เป็นต้น และการสำรวจประเด็นกรณีศึกษาในองค์กรการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]