เมนูหลัก

31280016SEMINAR IN DOCTORAL DISSERTATION
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-18:30A407AC19163W  
อาจารย์: ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล
ดร.เริ่ม ใสแจ่ม
ดร.อมรรัตน์ ศรีวาณัติ
อ.รัฐพล สันสน
อ.สิริกุล ประเสริฐสมบูรณ์
สอบปลายภาค:
Course Description
การฝึกหัดค้นคว้าอย่างกว้างขวางจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่นหนังสือเอกสารทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านการตลาด และการสืบค้นจากฐานข้อมูล อันนำไปสู่การศึกษาในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งตามความสนใจของผู้เรียน การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
การออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย และการจัดทำร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]