เมนูหลัก

34101209STRATEGIC MANAGEMENT IN EDUCATION
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-17:00A406AC220W  
อาจารย์: พลตำรวจตรี ดร.กิจพิณิฐ อุสาโห
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่หลักและเทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาด้านต่างๆ การจัดทำแผนการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การกำหนดดัชนีชี้วัด และระบบติดตามประเมินผลหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]