เมนูหลัก

34300026DOCTORAL DISSERTATION SEMINAR
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-17:00A406AC19172W  
อาจารย์: รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์
พลตำรวจตรี ดร.กิจพิณิฐ อุสาโห
สอบปลายภาค:
Course Description
สัมมนาในประเด็นและหัวข้อเกี่ยวกับบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จากสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น ตำรา เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย เป็นต้น อันนำไปสู่การศึกษาในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งตามความสนใจของผู้เรียน
เพื่อทำดุษฎีนิพนธ์อันมีคุณค่าต่อการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตมีการนำเสนอและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาโดยมีคณาจารย์และผู้เรียนร่วมให้ข้อสังเกตหรือข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงและ/หรือพัฒนาดุษฎีนิพนธ์


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]