เมนูหลัก

00038102SKILLS FOR LIFE AND CAREER PLANNING
ทักษะเพื่อวางแผนชีวิตและอาชีพ
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  11 จันทร์15:30-16:30C305MA101W  
อาจารย์: ผศ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 41-0-1
สอบปลายภาค:
  12 พุธ11:30-12:30C309MA503218W  
อาจารย์: อ.ปนัดดา เจริญศักดิ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 3 ขึ้นไป50-32-18
สอบปลายภาค:
  14 จันทร์15:30-16:30C400/1MA201010W  
อาจารย์: ดร.สุกิจ อยู่ในธรรม
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 320-8-12
สอบปลายภาค:
  18 จันทร์15:30-16:30C401MA25214W  
อาจารย์: อ.สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4
25-21-4
25-0-25
สอบปลายภาค:
  20 จันทร์15:30-16:30C308MA554015W  
อาจารย์: อ.ธีระวัฒน์ บุญโสม
อ.ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
ดร.ภญ.อารีรัตน์ ซื่อดี
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 3
55-39-16
55-0-55
สอบปลายภาค:
  22 พฤหัสบดี15:30-16:30C307MA513912W  
อาจารย์: อ.ภัคจิรา ภูสมศรี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4
50-13-37
50-7-43
50-14-36
51-1-50
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]