เมนูหลัก

00039102SKILLS FOR LIFE AND CAREER PLANNING
ทักษะเพื่อวางแผนชีวิตและอาชีพ
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  11 จันทร์15:30-16:30C305MA20164W  
อาจารย์: ผศ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 3
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
20-12-8
20-4-16
สอบปลายภาค:
  19 จันทร์15:30-16:30M212FA25250W  
อาจารย์: อ.จงดี จันทร์เรือง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 325-25-0
สอบปลายภาค:
  52 อาทิตย์13:00-17:00M215FC40400W  
อาจารย์: อ.จงดี จันทร์เรือง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 340-37-3
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ความสำคัญ และทักษะการวางแผน กำหนดเป้าหมาย เตรียมความพร้อมเข้าสู่การงานอาชีพ กรณีศึกษาต่างๆ ด้านการประกอบอาชีพ การสร้างงาน แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะด้านการบริหารจัดการทำงานเป็นทีม จิตอาสา ความรับผิดชอบและจริยธรรมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]