เมนูหลัก

00039102SKILLS FOR LIFE AND CAREER PLANNING
ทักษะเพื่อวางแผนชีวิตและอาชีพ
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  14 ศุกร์18:00-19:00N/AMS27720W  
อาจารย์: ดร.สุกิจ อยู่ในธรรม
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
นิติศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
นิติศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
27-0-27
27-1-26
27-6-21
สอบปลายภาค:
  15 พฤหัสบดี15:30-16:30C307MA654124W  
อาจารย์: อ.ปาริฉัตร เดชาเลิศ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 3
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 3
ศิลปศาสตร์ ชั้นปี 3
65-0-65
65-13-52
65-0-65
65-14-51
65-8-57
65-6-59
สอบปลายภาค:
  17 ไม่มีข้อมูล1131085W  
อาจารย์: อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป113-108-5
สอบปลายภาค:
  19 พฤหัสบดี15:30-16:30C304MA705020W  
อาจารย์: อ.จิรายุ พยนต์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
70-48-22
70-0-70
สอบปลายภาค:
  20 ศุกร์15:30-16:30A302AA704624W  
อาจารย์: อ.จิรายุ พยนต์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
70-46-24
70-0-70
สอบปลายภาค:
  21 ศุกร์15:30-16:30A304AA604515W  
อาจารย์: ดร.นพดล รังแก้ว
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป60-45-15
สอบปลายภาค:
  70 อาทิตย์17:00-18:00M213FC20191W  
อาจารย์: อ.สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 320-19-1
สอบปลายภาค:
  71 ไม่มีข้อมูล20119W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
20-8-12
20-0-20
สอบปลายภาค:
  72 เสาร์17:00-18:00M213FC34313W  
อาจารย์: อ.สุธาสินี ผากา
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 234-30-4
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ความสำคัญ และทักษะการวางแผน กำหนดเป้าหมาย เตรียมความพร้อมเข้าสู่การงานอาชีพ กรณีศึกษาต่างๆ ด้านการประกอบอาชีพ การสร้างงาน แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะด้านการบริหารจัดการทำงานเป็นทีม จิตอาสา ความรับผิดชอบและจริยธรรมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]