เมนูหลัก

00439201ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION : PROCEDURE LAW
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักกฎหมาย : กฎหมายวิธีพิจารณาความ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต0 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  71 อาทิตย์16:00-17:00C401MC1064W  
อาจารย์: อ.บำรุง ตันจิตติวัฒน์
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป10-6-4
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]