เมนูหลัก

00439210LABOR LAW
กฎหมายแรงงาน
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30A308AA20164W  
อาจารย์: อ.บำรุง ตันจิตติวัฒน์
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป20-16-4
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ลักษณะของกฎหมายแรงงาน ประวัติและความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน ศาลแรงงาน การจัดหางาน กฎหมายเงินทดแทน ประวัติและวิวัฒนาการของการประกันสังคม กฎหมายประกันสังคมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]