เมนูหลัก

00439215LEGAL PHILOSOPHY
นิติปรัชญา
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-11:00A405/1AA201010W  
อาจารย์: ดร.พิชชา ใจสมคม
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
นิติศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
20-10-10
20-0-20
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดของนักปรัชญากฎหมายสำนักต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลพื้นฐานหรือรากฐานของการบัญญัติกฎหมาย และศึกษาทฤษฎีที่เป็นรากฐานของกฎหมายในปัจจุบันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]