เมนูหลัก

00439327LEGAL DOCUMENTS
การทำเอกสารทางกฎหมาย
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-15:30C426MC1073W  
อาจารย์: อ.บำรุง ตันจิตติวัฒน์
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
นิติศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
10-7-3
10-0-10
10-0-10
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00
Course Description
การทำเอกสารทางคดีความที่ใช้ในระบบศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลชำนัญพิเศษต่าง ๆ การทำหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม การทำคำคู่ความต่าง ๆ เช่น คำฟ้อง คำให้การ คำร้อง คำขอ คำแถลง คำแถลงการณ์ปิดคดี คำฟ้องอุทธรณ์ คำฟ้องฎีกา คำแก้อุทธรณ์ คำแก้ฎีกาหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]