เมนูหลัก

00449201LEGAL PROFESSION
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์11:00-13:00C401MC1082W  
อาจารย์: ดร.วิชาญ สาคุณ
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
นิติศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
10-8-2
10-0-10
10-0-10
สอบปลายภาค: 13 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางคุณธรรม มโนธรรม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความหมายของวิชาชีพนักกฎหมาย ศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ
เช่น ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ข้อประพฤติปฏิบัติ วินัย คุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย องค์กรควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย รวมทั้งอำนาจหน้าที่ การเข้าสู่ตำแหน่ง การจัดรูปแบบองค์กร


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]