เมนูหลัก

00449203INTERNATIONAL TRADE LAW
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์13:00-16:00C424MC10100W  
อาจารย์: อ.บำรุง ตันจิตติวัฒน์
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
นิติศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
10-8-2
10-2-8
10-0-10
สอบปลายภาค: 14 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การชำระราคาระหว่างประเทศ สัญญาขนส่งระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีการค้าระหว่างประเทศตาม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]