เมนูหลัก

00048103SKILLS AND ETHICS IN LIVING
ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  11 อังคาร15:30-16:30C305MA22193W  
อาจารย์: ผศ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 5
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
วิศวกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป
22-5-17
22-0-22
22-5-17
22-3-19
22-3-19
22-0-22
สอบปลายภาค:
  14 อังคาร15:30-16:30C400/1MA201010W  
อาจารย์: ดร.สุกิจ อยู่ในธรรม
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 420-10-10
สอบปลายภาค:
  15 อังคาร15:30-16:30C304MC11101W  
อาจารย์: อ.ลัดดาวรรณ ทองใบ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 411-10-1
สอบปลายภาค:
  20 จันทร์15:30-16:30M110FA1409545W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192001 ถึง 59192137140-95-45
สอบปลายภาค:
  21 อังคาร15:30-16:30C606MA1409941W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192138 ถึง 59192999140-98-42
สอบปลายภาค:
  71 ไม่มีข้อมูล30300W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59292501 ถึง 59292999
ชั้นปี 3 รหัส 59292001 ถึง 59292013
20-0-20
20-9-11
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]