เมนูหลัก

00520308ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00510307
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30M313FA1046W  
อาจารย์: MissAlexandra Maria Meyers Martinho
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
10-4-6
10-0-10
สอบกลางภาค: 10 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การฟังเพื่อจับใจความสำคัญจากบทสนทนา การบรรยาย และการนำเสนอข้อมูล การพูดสนทนาโต้ตอบตามหัวข้อที่กำหนด การอภิปราย การพูดแสดงความคิดเห็น ศัพท์ สำนวน ศัพท์แสลง และไวยากรณ์สำหรับการสื่อสารในบริบทต่างๆหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]