เมนูหลัก

00520310ENGLISH LINGUISTICS
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30C424MA20416W  
อาจารย์: อ.สุจินดา ขยายดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
15-4-11
15-0-15
20-0-20
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ลักษณะพื้นฐานของหน่วยเสียง หน่วยคำ ประโยค รวมถึงลักษณะบทบาทและการประยุกต์ทางทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความสำคัญของบริบทที่มีต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]