เมนูหลัก

00520625JAPANESE LITERATURE
วรรณกรรมญี่ปุ่น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-15:30C424MA13112W  
อาจารย์: อ.จิราวัฒน์ เทพพงษ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
13-11-2
13-0-13
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อังคาร08:30-11:30N/AMC15015W CLOSED 
  พฤหัสบดี08:30-11:30N/AMC      
อาจารย์: อ.สิทธิธัช ชวนิชย์
สอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะ รูปแบบของวรรณกรรมญี่ปุ่นในสมัยต่าง ๆ ภูมิหลัง ค่านิยมอิทธิพลของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่มีต่อวรรณกรรมญี่ปุ่นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]