เมนูหลัก

00520627JAPANESE FOR CREATIVE PRESENTATION I
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-15:30C401MA1082W  
อาจารย์: อ.Yoshie Wako
อ.พัชร์ลิตา อัครปฐมลักษณ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
10-7-3
10-1-9
สอบกลางภาค: 11 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]