เมนูหลัก

00529231LODGING BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจที่พักแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30A405/1AA20173W  
อาจารย์: อ.ลัดดาวรรณ ทองใบ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
20-0-20
20-3-17
20-9-11
20-4-16
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ประเภทของที่พักแรม โครงสร้างและหลักการจัดการที่พักแรม นโยบายการจัดการสายงานละพนักงาน การดำเนินงานแผนกปฎิบัติการต่างๆ ในที่พักแรม ฝ่ายห้องพัก ฝ่ายส่วนหน้า และฝ่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ฝ่ายแม่บ้าน รวมทั้งศึกษาสถิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พักแรม และการประสานงานกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจที่พักแรม


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]