เมนูหลัก

00529343ENGLISH FOR TOURIST GUIDES
ภาษาอังกฤษเพื่อมัคคุเทศก์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30C401MA402713W  
อาจารย์: อ.นฤมล สมบูรณ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
40-14-26
40-4-36
40-7-33
40-1-39
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ศัพท์ และสำนวนภาษาสำหรับการนำเที่ยว คำศัพท์เฉพาะด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม อาหาร การอ่านเอกสารนำเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]