เมนูหลัก

00529513CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS III
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีน 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00529512
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30M313FA13121W  
อาจารย์: อ.วิภาพรรณ ขุนบุญจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
13-12-1
13-0-13
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ทักษะการฟังและการพูด โดยการฝึกเล่าเรื่องสั้นและการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง การฝึกฟังเพื่อเก็บใจความสำคัญของประโยคจากบทความที่ยาวมากขึ้นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]