เมนูหลัก

00529543BUSINESS ADMINISTRATION IN CHINESE CULTURE
การบริหารธุรกิจแบบวัฒนธรรมจีน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-15:30A308AA12111W  
อาจารย์: อ.Deng Jingyou
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
12-11-1
12-0-12
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
รูปแบบ แนวคิด ปรัชญา และเทคนิคการบริหารธุรกิจแบบวัฒนธรรมจีน ทั้งในระดับองค์กร ทางธุรกิจ และภาครัฐ รวมทั้งการประยุกต์ปรัชญาและกลยุทธ์จากภูมิปัญญาจีนมาใช้ในการบริหารธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]