เมนูหลัก

00529544CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00529505
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30C401MA11110W  
อาจารย์: อ.จักรพงษ์ ชดช้อย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
11-11-0
11-0-11
สอบปลายภาค:
Course Description
คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในเชิงธุรกิจการค้า การเงินการธนาคาร ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปล บทความที่มีเนื้อความเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับจีนหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]