เมนูหลัก

00539216TOURISM MARKETING
การตลาดการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00519202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:30-18:30C424MA20191W  
อาจารย์: อ.อัตตนาถ ยกขุน
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
20-0-20
20-13-7
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-6-14
20-0-20
สอบกลางภาค: 10 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
บทบาทและความสำคัญของการตลาดการท่องเที่ยวในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบการบูรณาการ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]