เมนูหลัก

00539217FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM
การเงินและการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C426MA20191W  
อาจารย์: อ.ศศิร์รัช สายขุน
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
20-0-20
20-13-7
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-6-14
20-0-20
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00
Course Description
ความหมายและประเภทของการบัญชีประโยชน์และความสำคัญของการบัญชีที่มีต่อกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี รูปแบบของการนำเสนองบการเงินของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ความหมายและประเภทการลงทุน ปัจจัยชักจูงให้เกิดการลงทุน
การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]