เมนูหลัก

00539219PROJECT MANAGEMENT FOR TOURISM
การจัดการโครงการเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30M212FA30273W  
อาจารย์: อ.ลัดดาวรรณ ทองใบ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-15-15
30-11-19
30-1-29
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
การวางแผนโครงการธุรกิจท่องเที่ยว การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจท่องเที่ยว การเงินด้านการตลาด เทคนิค และความเสี่ยง มีการฝึกปฏิบัติงานตามโครงการธุรกิจท่องเที่ยวหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]