เมนูหลัก

00539319ACADEMIC WRITING
การเขียนเชิงวิชาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00529314
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-15:30A307AA20164W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ภาวดี ดีพึ่งตน
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
20-16-4
20-0-20
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักและรูปแบบการเขียนความเรียงประเภทต่าง ๆ การย่อความและถอดความ การใช้ข้อความอ้างอิงและหลักบรรณานุกรมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]