เมนูหลัก

00539506CHINESE GRAMMAR
ไวยากรณ์ภาษาจีน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00529505
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-11:30C426MA981W  
อาจารย์: อ.จารุวรรณ เดชฤทธิ์ตันติกร
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
9-8-1
9-0-9
สอบกลางภาค: 11 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ลักษณะและโครงสร้างไวยากรณ์จีน ตั้งแต่โครงสร้างและความหมายของหน่วยคำ การ ประสมคำ การเปลี่ยนรูปคำ การใช้คำในประโยค ชนิดของคำ วลี รูปแบบประโยค และโครงสร้างประโยคหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]