เมนูหลัก

00539518CHINESE TRANSLATION SKILL
ทักษะการแปลภาษาจีน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00529505
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30C311MA12111W  
อาจารย์: อ.Deng Jingyou
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 312-11-1
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักและวิธีการ รวมทั้งเทคนิคการแปลขั้นพื้นฐาน ทักษะการแปลประโยค ข้อความสั้น ๆ เอกสารข้อเขียนขนาดสั้น บทความต่าง ๆ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในการแปลหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]