เมนูหลัก

00539520EVOLUTION OF THE CHINESE CHARACTERS
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30M210FA550W  
อาจารย์: อ.จักรพงษ์ ชดช้อย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
5-5-0
5-0-5
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
วิวัฒนาการตัวอักษรจีนตั้งแต?สมัยอักษรจารึกโบราณจนถึงระบบตัวอักษรสมัยป?จจุบัน โครงสร?างตัวอักษรจีนแต?ละสมัยหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]