เมนูหลัก

00548547CHINESE FOR TOURIST GUIDES
ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00548545
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30C308MA451530W  
อาจารย์: อ.Deng Jingyou
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
20-11-9
15-0-15
10-0-10
45-4-41
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการเป็นมัคคุเทศก์ การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านการโต้ตอบจดหมาย การอ่านเอกสารนำเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการประสานงานโรงแรมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]