เมนูหลัก

00548601BUSINESS ENGLISH
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00008124
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:30-18:30C308MC20713W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
5-1-4
15-6-9
20-0-20
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]