เมนูหลัก

00549220SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30C424MA15114W  
อาจารย์: อ.ลัดดากร เนียมประพันธ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
15-0-15
15-4-11
15-7-8
15-0-15
15-0-15
15-0-15
15-0-15
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ความเป็นมาหลักการและลักษณะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการนักท่องเที่ยวและชุมชนอย่างยั่งยืน มีการศึกษานอกสถานที่หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]