เมนูหลัก

00600112PSYCHOLOGY AND MODERN LIFE STYLES
จิตวิทยากับการใช้ชีวิตยุคใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30A212AA20218W  
อาจารย์: อ.วิลาวัณย์ พึ่งตัว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 120-2-18
สอบปลายภาค: 14 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดและกระบวนการต่าง ๆ ทางจิตวิทยา การรับรู้ การเรียนรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีผลต่อบุคลิกภาพ การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยา การปรับตัว การจัดการกับความเครียด การส่งเสริมสุขภาพจิตในทางสร้างสรรค์และการพัฒนาตนหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]