เมนูหลัก

00600145THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30A405AA20218W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 120-2-18
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิด ความสำคัญของการสื่อสาร เน้นทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน เพื่อใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นขั้นตอนมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ โอกาสต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]