เมนูหลัก

00719204BIOCHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:30-11:30M216FC97925W  
อาจารย์: อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป97-92-5
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่ และคุณสมบัติของชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงานศาสตร์ การสร้างและการสลายสารอาหารและวิตามิน กระบวนการควบคุมเมตาบอลิสม
การแสดงออกของยีน ชีวเคมีของเลือด ปัสสาวะ ฮอร์โมน การประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาล


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]