เมนูหลัก

00719301CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS
แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30M216FC92911W  
อาจารย์: อ.มลฤดี เพ็ชรลมุล
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.จรีรัตน์ สุทธิพัฒนางกูร
ผศ.ดร.โยทะกา ภคพงศ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 192-91-1
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
วิวัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล แนวคิดทางสุขภาพและการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การคิดทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาลและการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]