เมนูหลัก

00729308CULTURAL DIVERSITY CARE
การดูแลสุขภาพต่างวัฒนธรรม
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00719302
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-11:00M216FC907515W  
อาจารย์: ผศ.ดร.โยทะกา ภคพงศ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
75-71-4
90-4-86
สอบกลางภาค: 1 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างวัฒนธรรม พฤติกรรมสุขภาพและการเจ็บป่วย ระบบความเชื่อทางวัฒนธรรม การปรับตัวและการตอบสนองต่อความเจ็บป่วยของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในวัฒนธรรมต่างๆ
สมรรถนะและบทบาทของพยาบาลในการประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]